ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του ψηφιακού μέλλοντος της Ελλάδας σε ένα κόσμο ραγδαίων αλλαγών.

Στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο από τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις οργανώσεις κοινωνίας πολιτών και από τις επιχειρήσεις να συμμετέχει σε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Κυβερνοασφάλεια δηλώνοντας συμμετοχή εδώ.

Μέσα από  τη οργάνωση ενός προκαταρκτικού διαλόγου, θα ανιχνεύσουμε μαζί  τις προϋποθέσεις ώστε να αξιοποιηθούν τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της ΤΝ αξιολογώντας, παράλληλα, τις επιπτώσεις στην κοινωνία και πιθανούς κινδύνους για τα δικαιώματα ώστε να διασφαλίσουμε  την εξισορρόπηση αλλά και την ανάπτυξη με ΤΝ με σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των απαιτήσεων του κράτους δικαίου. 

Στόχος της εκστρατείας ευαισθητοποίησης είναι να κινητοποιήσουμε το ευρύτερο δυνατό  σύνολο των ενδιαφερομένων στα ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Κυβερνοασφάλειας και να προωθήσουμε έγκαιρα τη δημόσια συμμετοχή στην επεξεργασία μιας δημοκρατικής, αποτελεσματικής, συμπεριληπτικής εθνικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Κυβερνοασφάλεια στο πλαίσιο της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Πράξη για την ΤΝ. 

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης μπορούν να ενταχθούν στην ομάδα εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ επιλέγοντας τους τομείς δράσης στους οποίους επιθυμούν να συμβάλλουν εθελοντικά:

  1. Νομική διάσταση 
  2. Ανάλυση επιπτώσεων στην κοινωνία και τη δημοκρατία
  3. Ανάλυση προκλήσεων Ασφαλείας και Ιδιωτικότητας
  4. Συγγραφή ερωτημάτων προκαταρκτικού διαλόγου
  5. Συμμετοχή στην άσκηση Κυβερνοασφάλειας ΠΑΝΟΠΤΗΣ
  6. Αρθρογραφία στο https://privacy.ellak.gr/ 

Η ομάδα εργασίας λειτουργεί σε εθελοντική βάση, συνεργάζεται και συναντάται απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία ελεύθερης πρόσβασης και ανοικτού κώδικα.

Τις εργασίες της ομάδας συντονίζουν η Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Νινέτα Πολέμη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και υπεύθυνος από το ΔΣ της ΕΕΛΛΑΚ είναι ο Βασίλης Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Σχετικές πηγές ενδιαφέροντος

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0009.01/DOC_1&format=DOC 

https://artificialintelligenceact.eu/

https://www.opendemocracy.net/en/technology-and-democracy/the-eu-should-refocus-the-ai-act-on-workers-and-people/

https://techcrunch.com/2021/11/30/eu-ai-act-civil-society-recommendations/ 

https://algorithmwatch.org/en/eu-narrow-scope-of-ai-act/

Leave a Comment